มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการบริหารจัดการเป็นแบบเชิงรุกในแนวราบ เพื่อให้สามารถแสดงอัตลักษณ์และแข่งขันได้ พัฒนาการค้นคว้าวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการเรียนรู้กับสังคมและชุมชน สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) เพื่อพัฒนาสังคมไทย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่ง “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ระบบไอซีที” เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย  จึงกำหนดให้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย และเป็นกลไกสำคัญในการนำระบบไอซีทีไปใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัยและสนับสนุนการดำเนินงานของยุทธศาสตร์อื่นๆ  และเป็นเครื่องมือให้เกิดการบูรณาการงานต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สถาบัน/สำนักให้เกิดประสิทธิภาพ

 

 

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2555-2559 และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554  โดยให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป 
 

>>> ดูรายละเอียด

 

Copyright 2007 by My Website